Се наоѓа во срцето на Балканскиот Полуостров

Македонија се наоѓа во југоисточниот дел на Европа - во средината на Балканскиот полуостров - и е опкруженa од другите земји како т.н. континентална земја. Во северниот дел се граничи со Србија на запад е Албанија, Бугарија на исток, додека на јужната границата се протега Грција.