Придружба на инвеститори, овозможување на врски

Кон главните задачи на македонскиот почесен конзулат во Мајн припаѓа овозможување на економски и трговски врски меѓу Германија и Македонија.


Придружба од самиот почеток
Ние им стоиме како советувачи на германските претпријатија, почнувајаќи од посредување при првичните контакти со македонските служби и институции, како на пример со стопанската комора или технолошки центри, па се до превземање на бизнисот од страна на инвеститорот.


Нашите дејности во преглед:
• Промовирање на економски и трговски врски меѓу Македонија
  и Германија во рамките на конѕуларното претставништво на Рајналд Фалц.
• Застапништво на македонските интереси во политиката, економската и културната сфера.
• Промовирање на економските и политичките цели на локалмо ниво.
• Поддршка на дијалогот помеѓу македонските и германските општини.
• Посредување при предавање на информации на македонскит служби
  во врска со промени во трговската, економската и културна сфера во рамките на конзуларниот опфат.


Исто така Ви стоиме на располагање при индивидуални прашања. Доколку сте заинтересирани за размена на искуства со други германски компании и при тоа Ви помогаме и Ви го овозможуваме саканиот контакт.


Повеќе информации ќе најдете на:
https://www.investinmacedonia.com
https://www.exploringmacedonia.com
https://www.mfa.gov.mk
https://www.youtube.com